Cart

Формуляр за връщане на стока

ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Elliz-bg
(ЗА ПРИНТИРАНЕ)


Молим да попълните и изпратите настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора за продажба на определена стока, да замените стока или да предявите рекламация за определена стока. Моля да копирате настоящият текст в отделен файл на Вашето устройство, да го попълните и изпратите сканиран или сниман, с достатъчно добро качество, с Вашият подпис, дата и попълнени полета. За да уважим Вашата рекламация или замяна, задължително трябва да получим попълнения формуляр и продуктите, които желаете да заменим, или за които желаете възстановяване на стойносста, заедно с касова бележка/фактура.

Може да свалите pdf. формат за разпечатване от тук Формуляр


ДО
АЙ СИ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТ ООД
СОФИЯ 1360 УЛ. МАСЛИНОВО КЛОНЧЕ 2
e-mail: shop@elliz-bg.com
Уважаеми господин/госпожо,
С настоящото ви уведомявам, че (молим да отбележите правилното):
в определения 30 -дневен срок от доставката желая да се откажа от сключения с вашето дружество договор за покупка на стоките, върнати заедно с този формуляр, и да ми бъде възстановена платената за тях цена, без доставката, по посочената по-долу банкова сметка.
в определения 30 -дневен срок от доставката се отказвам от стоките, върнати заедно с този формуляр, и желая да ги заменя със следните/ата стоки/а при същите договорни условия, като доплатя или получа плащане на разликата в цената, без доставката:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
• предявявам рекламация поради дефект/несъответствие на стоките, върнати заедно с този формуляр, като желая

* да бъдат заменени с нови / да бъдат поправени.

В случай, че замяна или поправка не са възможни, желая да ми бъде възстановена цената на стоките,без доставката, по посочената по-долу банкова сметка.
Стоките са получени от мен на ___________година*.

Прилагам касова бележка/фактура за закупуване на стоките.

Номер на поръчката _________________

Име на онлайн магазина _____________________

Сума за възстановяване (без цената за доставка) _____________________


Данните за контакт с мен са следните:
Име: ___________________________________________________________________________

Адрес:______________________________________________________________________

Тел.: ____________________________________ E-mail:________________________________________
Банкова сметка за връщане на суми (когато е приложимо):
Банка:___________________________________ *
Титуляр: _______________________________________*

IBAN:___________________________________________________ * BIC:___________________________ *
Дата: ___________
Подпис на клиента: _____________________

*Молим да попълните празните полета
На основание чл. 112, ал. 1 от ЗЗП ,,АЙ СИ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТ ООД" си запазва правото да извърши ремонт или замяна на стоките по своя собствена преценка, ако избраният от клиента начин за обезщетение е невъзможен или непропорционален в сравнение с другия.